เกี่ยวกับเรา
     บริการนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog Directory Service) เป็นหนึ่งในบริการของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ที่ได้รวบรวมจากระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน(Agency Data Catalog) และ ระบบบัญชีข้อมูลพื้นที่ (Area Data Catalog) ที่หน่วยงานได้แจ้งลงทะเบียนบัญชีข้อมูลต่อนายทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของชุดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทาง เพื่อการแบ่งปันการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ ประชาชน ภาคเอกชนและ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณค่าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยรูปแบบ ใช้งานสะดวก ค้นหาชุดข้อมูลได้รวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลง่าย ข้อมูลพร้อมใช้ จัดเก็บชุดข้อมูลลงตระกร้าชุดข้อมูลเพื่อใช้งานภายหลัง แชทบอทช่วยตอบ การเข้าถึงตามประเภทชุดข้อมูล
     โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้ 2 รูปแบบ 1) แบบไม่ต้องตรวจสอบสิทธิสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องใช้บริการตะกร้าชุดข้อมูล และ 2) แบบตรวจสอบสิทธิผ่านบัญชีผู้ใช้ Google account หรือ Digital ID เพื่อใช้ใช้บริการตะกร้าชุดข้อมูล